ΣΒΕ: Πρόσκληση συμμετοχής ανέργων νέων σε επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και πρακτικής

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Ηπείρου» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) ανακοινώνει σήμερα την έναρξη υποβολής αιτήσεων των δυνητικά ωφελούμενων.

Το εκπαιδευτικό επίδομα κάθε ωφελούμενου για κάθε ώρα κατάρτισης, είναι πέντε ευρώ (5€/ώρα).

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 4 Περιφέρειες, συγκεκριμένα: Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Ηπείρου.Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων που γίνεται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου στο διαδίκτυο: sbeanergoi1829.gr

Η συγκεκριμένη πράξη περιλαμβάνει παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής & προσανατολισμού, εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων σε 4.157 ωφελούμενους νέους ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένων στην ΔΥΠΑ, που είναι μόνιμοι κάτοικοι των Περιφερειών: Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Ηπείρου.

Δικαιούχοι να συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι άνεργοι, κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:

  • Να είναι εγγεγραμμένοι/ες άνεργοι/ες στα Μητρώα Ανέργων της ΔΥΠΑ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Να κατοικούν στις 4 επιλέξιμες Περιφέρειες της Πράξης: Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη και Ηπείρου.
  • Να έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, ήτοι να είναι Απόφοιτοι Γυμνασίου ή Δημοτικού σχολείου για τους απόφοιτους έως το 1980.
  • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. Ειδικά οι απόφοιτοι ΙΕΚ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης.
  • να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους και να μην έχουν κλείσει το 30ο.

Στην ιστοσελίδα του έργου: sbeanergoi1829.gr παρέχονται λεπτομερή στοιχεία για το πρόγραμμα και οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης.

Η Πράξη χωρίζεται σε δύο Στάδια. Στο Στάδιο Α θα συμμετέχουν και οι 4.157 ωφελούμενοι, ενώ στο Στάδιο Β υπάρχουν 4 Διαδρομές στις οποίες θα χωριστούν οι ωφελούμενοι.

Στο Στάδιο Α περιλαμβάνονται οι Δράσεις:

Δράση Α.1: Παροχή υπηρεσιών Επαγγελματικής Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού των ωφελούμενων με την πραγματοποίηση έξι (6) ατομικών συνεδριών συμβουλευτικής.

Δράση Α.2: Παροχή υπηρεσιών «οριζόντιας» θεωρητικής κατάρτισης νέους με στόχο την αναβάθμιση υφιστάμενων και απόκτηση νέων «οριζοντίων» γνώσεων και δεξιοτήτων (softskills) των συμμετεχόντων, με την πραγματοποίηση 120 ωρών κατάρτισης.
Μετά την ολοκλήρωση του Σταδίου Α θα ξεκινήσει το Στάδιο Β όπου οι 4.157 ωφελούμενοι θα χωριστούν στις Δράσεις-Διαδρομές:

Δράση Β.1. (1.400 ωφελούμενοι): Οι ωφελούμενοι που θα συμμετέχουν θα υλοποιήσουν προγράμματα κατάρτισης 350 ωρών σε 41 αντικείμενα. Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση 250 ωρών και πρακτική άσκηση 100 ωρών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Δράση Β.2. (1.500 ωφελούμενοι): Οι ωφελούμενοι που θα συμμετέχουν θα πραγματοποιήσουν 6 συνεδρίες συμβουλευτικής, 150 ώρες θεωρητικής κατάρτισης, με στόχο την προετοιμασία τους την προώθηση σε Απασχόληση μέσω προγραμμάτων Νέων Θέσεων Εργασίας (Ν.Θ.Ε.) που υλοποιεί η ΔΥΠΑ.

Δράση Β.3. (400 ωφελούμενοι): Οι ωφελούμενοι που θα συμμετέχουν θα πραγματοποιήσουν 6 συνεδρίες συμβουλευτικής, 150 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 260 ώρες on the job training.

Δράση Β.4. (857 ωφελούμενοι): Οι ωφελούμενοι που θα συμμετέχουν θα πραγματοποιήσουν 6 συνεδρίες συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας – Mentoring, 150 ώρες θεωρητικής κατάρτισης με στόχο την προετοιμασία τους για την εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσω προγραμμάτων Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.) που υλοποιεί η ΔΥΠΑ.

Μετά την ολοκλήρωση κάθε Προγράμματος κατάρτισης, οι καταρτισθέντες θα συμμετάσχουν υποχρεωτικά σε εξετάσεις Πιστοποίησης., σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προϊοντικών πιστοποιήσεων, ανάλογα με το περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)), και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος ¨Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση¨ στο ΕΣΠΑ 2014-2020.