Νέα ΣΣΕ στα ΕΛΤΑ με μισθολογικές αυξήσεις

Υπεγράφησαν μεταξύ της Διοίκησης των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ, την οποία εκπροσώπησε ο Διευθύνων Σύμβουλός της κ. Γρηγόρης Σκλήκας και της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ (ΠΟΣΤ), που εκπροσωπήθηκε από την Πρόεδρο της Εκτελεστικής της Επιτροπής κ. Ανδρέου Βάνια και τον Γενικό Γραμματέα της κ. Μώρο Γιάννη, δύο συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εκ των οποίων η μεν πρώτη αφορά κύρια στο μισθολογικό ζήτημα, η δε άλλη, παρέτεινε τη διάρκεια και για την επόμενη τριετία του Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού ΕΛΤΑ, όπως μέχρι πρότινος ίσχυε.

Όπως αναφέρει η Π.Ο.Σ.Τ.: “Πρόκειται για ιστορική και κρίσιμη για τον χώρο των Ταχυδρομικών εξέλιξη, καθότι μεσούσης της διαδικασίας μετασχηματισμού του Ομίλου και σε ένα δυσμενέστατο ευρύτερο περιβάλλον, κατοχυρώνονται κεκτημένα, κρατιέται «ζωντανός» ο θεσμός των συλλογικών διαπραγματεύσεων και επίσης, μετά από πολλά χρόνια υπάρχει συμφωνία που προβλέπει αυξήσεις μισθών.

Είναι επίσης εξαιρετικής σημασίας, η συμφωνία διατήρησης του θεσμικού μας πλαισίου, που προστατεύει την ωρίμανση (κλιμάκια-χρονοεπιδόματα), το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης ΕΛΤΑ (ΤΕΑ ΕΛΤΑ), την αξιοκρατία, τις άδειες, τις αργίες, τις διευκολύνσεις κ.α., θωρακίζει δηλαδή τον Εργαζόμενο με σημαντικά δικαιώματα.

Προστατεύει την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας με τη συνομολόγηση και θέσπιση ενιαίων κανόνων που αφορούν στη διαχείριση θεμάτων που αφορούν το Προσωπικό της Εταιρείας”.

Η νέα τριετής ΕΣΣΕ προβλέπει:

  • Τη χορήγηση αύξησης ποσοστού τρία κόμμα ένα επί τοις εκατό (3,1%) επί των καταβαλλόμενων μικτών τακτικών αποδοχών, με ημερομηνία ισχύος από 1/1/2024.
  • Τη χορήγηση αύξησης ποσοστού τρία κόμμα δύο επί τοις εκατό (3,2%), επί των καταβαλλόμενων μικτών τακτικών αποδοχών, με ημερομηνία ισχύος από 1/1/2024.
  • Ότι καθορίζονται από 1/1/2024 κατώτατες μικτές τακτικές αποδοχές, τα 1.000€
  • Ότι από 1/1/2026, εφόσον η οικονομική θέση των ΕΛΤΑ έχει βελτιωθεί, θα επανεξεταστεί η χορήγηση επιπλέον αυξήσεων στο πλαίσιο της παρούσας, κατόπιν κοινής συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών.
  • Ότι ισχύουν οι μισθολογικοί όροι των προηγούμενων ΕΣΣΕ, εάν και εφόσον δεν αντίκεινται σε προβλέψεις της παρούσας.
  • Όπως ήδη αναφέρθηκε, με τη δεύτερη ΕΣΣΕ, επιτεύχθηκε η επαναβεβαίωση του θεσμικού πλαισίου, με την αποδοχή από Εργαζόμενους και Εργοδότη, για τρία χρόνια του Κανονισμού Εργασίας όπως αυτός ίσχυε. Πιο συγκεκριμένα συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
  • Εξακολουθεί να ισχύει ως προς όλα (προβλέψεις, πεδίο εφαρμογής κλπ), όπως μέχρι πρότινος ίσχυε, ο Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας Προσωπικού ΕΛΤΑ, όπως συνομολογήθηκε την 18η Ιανουαρίου 2021 και όπως στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τις συλλογικές συμφωνίες της 5ης Αυγούστου 2021, της 15ης Φεβρουαρίου 2022, της 3ης Μαΐου 2022, της 2ας Ιουνίου του 2022, της 23ης Νοεμβρίου 2022 (αναρρωτικές άδειες) και της 29ης Ιουνίου 2023.

“Με μέριμνα και ευθύνη των δύο μερών, σχηματοποιήθηκε και επικυρώθηκε σε ενιαία μορφή, ο νέος Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας, που αποτελεί πλέον ενιαίο κείμενο που συμπεριλαμβάνει και όλες τις μεταγενέστερες μεταβολές – τροποποιήσεις.

Συνδικάτο και Διοίκηση εξέφρασαν την κοινή τους διαπίστωση ότι, υπάρχουν περιθώρια ουσιαστικής και καίριας βελτίωσης όρων του νέου Κανονισμού. Για το σκοπό αυτό συμφωνήθηκε η σύσταση Κοινής Επιτροπής που θα εξετάσει και θα προτείνει τις μεταβολές αυτές, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του.

Σε όλη αυτή την εξέλιξη, καταλυτική ήταν η συμβολή του Ο.Με.Δ., ο οποίος, στα πλαίσια της δικαιοδοσίας του, έκανε ότι μπορούσε και ότι έπρεπε, προκειμένου οι δύο (2) πλευρές, με τις σημαντικά διιστάμενες απόψεις, να διαβουλευτούν, να διαπραγματευτούν και τελικά να συμφωνήσουν.

Δικαίωσε ο Οργανισμός αυτός, το εξαιρετικά σπάνιο γεγονός ότι ο ιδρυτικός του Νόμος (1876 / 1990), είναι από τους ελάχιστους που η Ελληνική Βουλή ενέκρινε παμψηφεί! Χωρίς ούτε μία λευκή ή άκυρη ψήφο!

Βέβαια, κάποιοι που είναι διάσημοι στον χώρο των ΕΛΤΑ, για το μέγεθος της άγνοιάς τους Στα περισσότερα από τα ζητήματα της συνδικαλιστικής καθημερινότητας, δήλωσαν ιδεολογική διαφωνία σε ότι αφορά διαδικασίες διαβούλευσης μέσω Ο.Με.Δ. και καταψήφισαν αμφότερες τις συμφωνίες.

Για εμάς θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον εάν θα μπορούσαν να συγκεκριμενοποιήσουν οποιαδήποτε διαφωνία ή κριτική άποψη, όλοι αυτοί οι συνάδελφοι που μάλιστα, μεταξύ των άλλων, αρέσκονται να δηλώνουν στελέχη και οπαδοί του κυβερνώντος κόμματος! Διαφωνία που δεν εξέφρασε κανείς από τους 300 της Βουλής του 1990 και που δεν έχει εκφράσει κανείς πολιτικός σχηματισμός μέχρι και σήμερα”, καταλήγει η ΠΟΣΤ.