Μελέτη ΙΕΝΕ: Σημαντικός ο ρόλος των πράσινων ομολόγων στην ενίσχυση της ενεργειακής μετάβασης στη ΝΑ Ευρώπη

Τα πράσινα ομόλογα διαδραματίζουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση έργων που απαιτούνται για τη μετάβαση σε χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Ταυτόχρονα, η χρήση κριτηρίων ESG γίνεται ολοένα και πιο σημαντική για επενδύσεις πράσινων έργων παγκοσμίως, αναδεικνύοντας τον ρόλο των πράσινων ομολόγων. Αυτό τονίζεται, μεταξύ άλλων, στην τελευταία μελέτη του ΙΕΝΕ με τίτλο «The Role of Green Bonds in Enhancing Energy Transition in SE Europe».

Το 2023, ο φορέας Climate Bonds Initiative κατέγραψε όγκο $870 δισ. σε πράσινα ομόλογα, 3% περισσότερο από τα $842.8 δισ. το 2022. Το 67.5% αυτού του όγκου προήλθε από τα πράσινα ομόλογα, τα οποία πρόσθεσαν $587.6 δισ., αντικατοπτρίζοντας μια αύξηση 15% σε ετήσια βάση. Αντίθετα, σημειώθηκε μείωση σε ετήσια βάση στον όγκο των κοινωνικών ομολόγων και των ομολόγων βιωσιμότητας κατά 7% και 30% αντίστοιχα. Το μικρότερο τμήμα, τα ομόλογα που συνδέονται με τη βιωσιμότητα (sustainability-linked bonds, SLBs) παρουσίασαν αξιοσημείωτη αύξηση 83%, φθάνοντας τα $21.4 δισ. σε σύγκριση με τα $11.7 δισ. το 2022, με τον φορέα Climate Bonds Initiative να αναμένει ότι η αγορά SLBs θα αναπτυχθεί γρήγορα το 2024.

Επιπλέον, η μελέτη του IENE εστιάζει στον σημαντικό ρόλο της πράσινης χρηματοδότησης για την ενίσχυση των λύσεων πράσινης ενέργειας, ιδιαίτερα στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, ενώ επιχειρεί να προβλέψει τις προοπτικές και τις προκλήσεις της πράσινης χρηματοδότησης σε ασταθείς οικονομικές συνθήκες. Η ευθυγράμμιση της αγοράς κρατικών πράσινων ομολόγων με την ενεργειακή μετάβαση συζητείται διεξοδικά στην τελευταία μελέτη του IENE, παρέχοντας μια λεπτομερή επισκόπηση της παγκόσμιας αγοράς κρατικών πράσινων ομολόγων. Επίσης, τονίζεται ο ρόλος των χρηματιστηρίων για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της αγοράς πράσινων ομολόγων.

Στη ΝΑ Ευρώπη δεν υπάρχει στην πραγματικότητα αγορά πράσινων ομολόγων, με μικρό μόνο αριθμό εταιρειών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων του ιδιωτικού τομέα να έχουν εκδώσει πράσινα ομόλογα. Ωστόσο, υπάρχουν μεγάλες προοπτικές καθώς η περιοχή οδεύει προς την απανθρακοποίηση και τα έργα ΑΠΕ και ενεργειακής απόδοσης αυξάνονται συνεχώς.

ΙΕΝΕ: Ο πρώτος Approved Verifier Πράσινων Ομολόγων στην ΝΑ Ευρώπη

Από τον Ιανουάριο του 2021, το ΙΕΝΕ έχει πιστοποιηθεί ως ο πρώτος φορέας στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη για την έκδοση πράσινων ομολόγων (approved verifier), βάσει του Προτύπου Climate Bond. Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στην ανάπτυξη της αγοράς πράσινων ομολόγων στη ΝΑ Ευρώπη. Με τα χρόνια, το ΙΕΝΕ έχει δημιουργήσει ένα περιφερειακό δίκτυο ενεργειακών εμπειρογνωμόνων με σημαντική εμπειρία σε έργα ΑΠΕ και ενεργειακής απόδοσης και ως εκ τούτου ικανούς να υποστηρίξουν πελάτες για την έκδοση πράσινων ομολόγων σε όλη τη ΝΑ Ευρώπη.