Καζάζογλου – Σκούρας: Αρωγός οι τράπεζες στη πράσινη κερδοφορία των επιχειρήσεων

20240410-12 Delphi Economic Forum 2024 Alpha Bank Via Solid Havas / Thalia Galanopoulou

Η ενσωμάτωση κριτηρίων Βιωσιμότητας δίνει ανταγωνιστικό αποτέλεσμα στις επιχειρήσεις,  καθώς οι πελάτες (επιχειρήσεις και καταναλωτές) γίνονται ολοένα και πιο απαιτητικοί σε θέματα  βιωσιμότητας, ενώ παράλληλα ανοίγει τις πόρτες των χρηματοδοτήσεων, είπε ο Δημήτρης  Καζάζογλου-Σκούρας, Governance and Sustainability Director της Alpha Bank, κατά τη διάρκεια του  πάνελ «The Multidimensional Contribution of the Banking Sector on the Sustainable Transition of Business», στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.  

Ο κ. Καζάζογλου – Σκούρας ανέφερε ότι οι ESG δείκτες είναι ένδειξη της ανθεκτικότητας και της  κερδοφορίας μιας επιχείρησης και κλειδί στην εξασφάλιση κεφαλαίου και πόρων.  

«Τα κέρδη από τη βιωσιμότητα δεν εξετάζονται μόνο σε συνάρτηση με την ευκολία του τραπεζικού  δανεισμού, αλλά και υπό το πρίσμα ολόκληρου το κεφαλαιακού κύκλου μίας επιχείρησης που  αντλείται είτε από τις κεφαλαιαγορές είτε από άλλες πηγές», εξήγησε ο κ. Καζάζογλου – Σκούρας. «Οι  τράπεζες μπορούν να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες τους για να υποστηρίξουν τους πελάτες τους σε αυτό, είτε μέσω προϊόντων και λύσεων που αφορούν σε βιώσιμα δάνεια είτε διευκολύνοντας την  πρόσβαση σε άλλες μορφές κεφαλαίων όπου η βιωσιμότητα θα είναι πλέον βασική προϋπόθεση».  

Το Climate Risk και ο αντίκτυπος σε τράπεζες και επιχειρήσεις  

Συμμετέχοντας σε δεύτερο πάνελ συζήτησης στο Φόρουμ των Δελφών, με θέμα «From Risk to Reward:  The Business Imperative to Finance Climate Adaptation and Resilience», ο Governance and Sustainability Director της Alpha Bank ανέφερε τους τρόπους με τους οποίους η Τράπεζα μπορεί να  προστατευθεί από την έκθεση κινδύνου στη χρηματοδότηση των Πελατών της λόγω κλιματικού ρίσκου.  

«Οι Τράπεζες πρέπει να εκτιμήσουν την πιστοληπτική ικανότητα των Πελατών για νέες εκταμιεύσεις  λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο των κλιματικών προκλήσεων στη βιωσιμότητα της επιχείρησής τους,  τη μελλοντική αξία των περιουσιακών στοιχείων που τοποθετούνται ως εξασφαλίσεις αλλά και τη  γεωγραφική θέση στην οποία εδρεύει η επιχείρηση και πόσο εκτεθειμένη είναι στις κλιματολογικές  συνθήκες», είπε ο κ. Καζάζογλου – Σκούρας. Τόνισε επίσης ότι τα βιώσιμα τραπεζικά προϊόντα  πρέπει να είναι σχεδιασμένα με βάση συγκεκριμένα και πράσινα χρηματοοικονομικά κριτήρια,  όπως έχει κάνει η Alpha Bank, ενώ οι τράπεζες θα πρέπει να βρίσκουν τρόπους κάλυψης της  αυξανόμενης ζήτησης για βιώσιμες επενδυτικές επιλογές και να αναπτύξουν εξειδικευμένες γνώσεις που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κάθε πελάτη.  

«Οι ίδιες οι επιχειρήσεις, προκειμένου να διαχειριστούν τον κλιματικό κίνδυνο πρέπει να επανεξετάσουν  τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τη βιωσιμότητα– πρέπει να μεταβούν από την ύπαρξη στρατηγικής  βιωσιμότητας στην ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής στρατηγικής που είναι βιώσιμη» ανέφερε  συμπληρωματικά.  

Τέλος, απαντώντας στο ερώτημα πώς οι τράπεζες μπορούν να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους,  υπογράμμισε την ανάγκη να ενδυναμώσουν το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων, όχι μόνο για τους πιστωτικούς, αλλά και για τους μη χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως είναι οι κίνδυνοι αγοράς και  φήμης. «Στην Alpha Bank, βλέπουμε τη χρηματοδότηση ως μία ‘εργαλειοθήκη’ που περιλαμβάνει τον 

παραδοσιακό τραπεζικό δανεισμό, τα ιδιωτικά κεφάλαια και άλλους διευκολυντικούς  χρηματοοικονομικούς μηχανισμούς. Παράλληλα, έχουμε αναπτύξει ένα ισχυρό Πλαίσιο Διαχείρισης  Κλιματικού Κίνδυνου, που σε συνδυασμό με τη στρατηγική Βιώσιμης Χρηματοδότησης, ελαχιστοποιούν  την έκθεση στο κλιματικό ρίσκο», τόνισε ο κ. Καζάζογλου – Σκούρας.