Τι προβλέπει η τροπολογία για τις τριετίες- Υπό αίρεση το «ξεπάγωμα»

Κατατέθηκε στη Βουλή, η τροπολογία που «ξεπαγώνει» τις τριετίες
στον ιδιωτικό τομέα, από την 1η Ιανουαρίου 2024, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για αυξήσεις σε δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους.

Στο κείμενο της τροπολογίας όμως, τονίζεται ότι η ισχύς της είναι υπό αίρεση. Συγκεκριμένα,  επισημαίνεται πως εάν μετά από τρία χρόνια, την 1.1.2027, το ποσοστό της ανεργίας είναι πάνω από 10%, τότε οι μισθολογικές ωριμάνσεις αναστέλλονται αυτοδίκαια, μέχρι αυτό το ποσοστό να γίνει μονοψήφιο.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, για το «ξεπάγωμα» των τριετιών:

Από την 1η.1.2024 αίρεται η αναστολή της ισχύος διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, συλλογικών συμβάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας.

Ειδικότερα:

A) Η προϋπηρεσία κάθε εργαζομένου, που είχε προσληφθεί πριν από την 14η.2.2012, όπως η προϋπηρεσία αυτή είχε διαμορφωθεί τη 14η.2.2012 οπότε και ανεστάλη η συμπλήρωσή της, συνεχίζει να συμπληρώνεται μετά από την 1η.1.2024.

B) Η προϋπηρεσία κάθε εργαζομένου, που προσλήφθηκε μετά από την 14η.2.2012, ξεκινά να συμπληρώνεται μετά από την 1η.1.2024.