Deloitte: Το Gen AI στις επιχειρήσεις -Πώς το σήμερα καθορίζει το αύριο

Εμπλουτίζοντας την ετήσια έκθεσή του «State of AI in the Enterprise», το Deloitte AI InstituteTM παρουσίασε στην ετήσια συνάντησή του στο World Economic Forum, το πρώτο μέρος μίας τριμηνιαίας έρευνας, η οποία εξετάζει πώς οι ενέργειες που γίνονται σήμερα θα καθορίσουν την υιοθέτηση του Gen AI και το κατά πόσο θα αξιοποιηθούν τα οφέλη του.

Η έκθεση «The State of Generative AI in the Enterprise: Now decides next» βασίζεται σε έρευνα πάνω από 2.800 συμμετεχόντων, από Διευθυντές έως Csuite επιπέδου εργαζομένους, από έξι κλάδους και 16 χώρες. Αν και οι ερωτηθέντες είναι σε διαφορετικό βαθμό έμπειροι στο Gen AI, όλοι έχουν εμπειρία με την τεχνητή νοημοσύνη και εφαρμόζουν ή εξετάζουν την εφαρμογή του Gen AI στον οργανισμό τους.

»Βρισκόμαστε στις αρχές μιας μεγάλης τεχνολογικής περιόδου μετασχηματισμού, με το Gen AI να δημιουργεί κύμα τεχνολογικής καινοτομίας σε όλους τους κλάδους», δήλωσε ο Joe Ucuzoglu, CEO της Deloitte Global. «Η ταχύτητα, το μέγεθος και τα παραδείγματα χρήσης του Gen AI είναι εντυπωσιακά. Οι επιχειρηματίες βρίσκονται υπό τεράστια πίεση να δράσουν, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ύπαρξη κατάλληλου πλαισίου διοίκησης και ελαχιστοποίησης ρίσκου».

Πώς εκείνοι που εξειδικεύτηκαν νωρίς στο Gen AI δημιουργούν αξία

Τρεις στους τέσσερις (79%) από τους συμμετέχοντες στην έρευνα πιστεύουν ότι το Gen AI θα οδηγήσει σε σημαντικό μετασχηματισμό τον οργανισμό τους σε λιγότερο από τρία χρόνια. Ωστόσο, προς το παρόν, η πλειονότητα αναφέρει πως εστιάζει περισσότερο σε οφέλη τακτικής, όπως η βελτίωση της αποδοτικότητας και η μείωση του κόστους, παρά σε στρατηγικά θέματα όπως η ανάπτυξη και η βελτίωση της καινοτομίας. Όπως συμβαίνει με πολλές νέες τεχνολογίες, η βελτίωση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας ήταν το κυρίαρχο πλεονέκτημα που ανέφεραν οι οργανισμοί ότι αναζητούσαν (56%). Περιοχές που θεωρούνται πιο στρατηγικές, όπως η προώθηση της καινοτομίας (29%) και η ανακάλυψη νέων ιδεών και συμπερασμάτων (19%), αποτελούν προς το παρόν μικρότερη προτεραιότητα για τους οργανισμούς.

Περισσότεροι από τους τέσσερις στους δέκα (44%) από τους συμμετέχοντες πιστεύουν ότι έχουν “υψηλό” ή “πολύ υψηλόεπίπεδο εξειδίκευσης στο Gen AI. Από αυτήν την ομάδα, το 9% που αναφέρει “πολύ υψηλό” επίπεδο εξειδίκευσης (οι αναφερόμενοι και ως πρώιμοι ειδικοί στο Gen AI) αποκαλύπτει πώς οι ηγέτες σκέφτονται και αντιμετωπίζουν διαφορετικά το Gen AI. Σχεδόν τρία τέταρτα (73%) από αυτούς τους «πρώιμους ειδικούς στο Gen AI» δηλώνουν ότι ήδη το ενσωματώνουν στη δημιουργία νέων προϊόντων και στο R&D τμήμα τους, υποδεικνύοντας ότι αρχίζουν να χρησιμοποιούν το Gen AI αποσκοπώντας στην καινοτομία και στην ανάπτυξη του οργανισμού τους. Επίσης, είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιούν το Gen AI σε υψηλότερο ποσοστό σε όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες.

Οι «πρώιμοι ειδικοί στο Gen AI» αισθάνονται μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και λιγότερη αβεβαιότητα για την τεχνολογία και φαίνεται να είναι οι πιο καλά προετοιμασμένοι για τις αλλαγές που θα φέρει το Gen AI, αλλά είναι και οι ίδιοι που αναγνωρίζουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα διαταραχής. Για παράδειγμα, σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες που διακρίνονται ως «ειδικοί μετρίου επιπέδου εξειδίκευσης», οι «πρώιμοι ειδικοί στο Gen AI» έχουν διπλάσια πιθανότητα να νιώθουν ότι η επιχειρηματική ή λειτουργική δομή των οργανισμών τους απειλείται από την ευρεία υιοθέτηση του Gen AI.

Η διαχείριση των απαιτούμενων δεξιοτήτων, η διοίκηση και το ρίσκο είναι οι κορυφαίες προκλήσεις στην υιοθέτηση του Gen AI

Οι ερωτηθέντες αναφέρουν ότι αισθάνονται γενικά προετοιμασμένοι όσον αφορά τη στρατηγική και την τεχνολογική υποδομή, αλλά έχουν χαμηλότερη εμπιστοσύνη σε σχέση με τη διαχείριση των απαιτούμενων δεξιοτήτων, τη διοίκηση και το ρίσκο, που θεωρούνται σημαντικά εμπόδια στην υιοθέτηση του Gen AI.

Στην ουσία, οι ερωτηθέντες αναφέρουν την έλλειψη τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων ως το μεγαλύτερο εμπόδιο στην υιοθέτηση του Gen AI. Μόνο το 22% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι οργανισμοί τους είναι σε «μεγάλο» ή σε «πολύ μεγάλο» βαθμό προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τα θέματα δεξιοτήτων που αφορούν την υιοθέτηση του Gen AI. Και πολλοί δεν έχουν ακόμη εστιάσει στην εκπαίδευση και την επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού – μόνο το 47% των οργανισμών συμφωνεί ότι εκπαιδεύει επαρκώς τους υπαλλήλους του σχετικά με τις δυνατότητες, τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη του Gen AI. Οι πρώιμοι ειδικοί στο Gen AI, ωστόσο, είναι πιθανότερο να επικεντρωθούν αφενός στην εκπαίδευση και την επανανακατάρτιση του προσωπικού τους και αφετέρου να εστιάσουν στην πρόσληψη νέων συνεργατών που θα διαθέτουν τις τεχνικές δεξιότητες για την υλοποίηση πρωτοβουλιών Gen AI. Για παράδειγμα, το 74% των ερωτηθέντων με «πολύ υψηλή» τεχνογνωσία στο Gen AI δηλώνει ότι εκπαιδεύει το εργατικό δυναμικό του, έναντι του 27% των ερωτηθέντων με «κάποια» τεχνογνωσία.

Αντίστοιχα, η διοίκηση και το ρίσκο αποτελούν εμπόδια για την υιοθέτηση του Gen AI. Μόνο το ένα τέταρτο (25%) των ηγετών πιστεύει ότι οι οργανισμοί του είναι σε «μεγάλο» ή σε «πολύ μεγάλο» βαθμό προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα διοίκησης και ρίσκου που σχετίζονται με την υιοθέτηση του Gen AI. Οι μεγαλύτερες ανησυχίες των ερωτηθέντων σχετικά με τη διοίκηση είναι: έλλειψη εμπιστοσύνης στα αποτελέσματα (36%), προβληματισμοί αναφορικά με την πνευματική ιδιοκτησία (35%), κατάχρηση δεδομένων πελατών ή καταναλωτών (34%), ικανότητα συμμόρφωσης με τους κανονισμούς (33%) και έλλειψη εξηγήσεων/διαφάνειας (31%).

Οι ηγέτες ανησυχούν ότι το Gen AI θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη οικονομική ανισότητα

Αν και οι ηγέτες που συμμετείχαν στην έρευνα είναι γενικά ενθουσιασμένοι με τα δυνητικά επιχειρηματικά οφέλη του Gen AI, από την άλλη εκφράζουν λιγότερο αισιόδοξη στάση για τις ευρύτερες κοινωνικές επιπτώσεις του. Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες αναμένουν ότι η ευρεία χρήση του Gen AI θα λειτουργήσει ως μοχλός συγκέντρωσης εξουσίας στην παγκόσμια οικονομία (52%) και θα αυξήσει την οικονομική ανισότητα (51%). Επιπλέον, το 49% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η άνοδος των εργαλείων/εφαρμογών Gen AI θα κλονίσει το συνολικό επίπεδο εμπιστοσύνης στους εθνικούς και παγκόσμιους θεσμούς.

Για την αντιμετώπιση αυτών των ανησυχιών, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι για τη διαχείριση μιας ευρείας και υπεύθυνης υιοθέτησης του Gen AI υπάρχει ανάγκη για περισσότερη ρύθμιση μέσω κανονισμών παγκοσμίως (78%) και συνεργασία (72%).

Ο κ. Νίκος Χριστοδούλου, Partner και Consulting Leader της Deloitte Ελλάδος σχολίασε σχετικά: Πολύ περισσότερο από ένα εξελιγμένο chatbot, το Gen AI έχει τη δυνατότητα να απελευθερώσει την καινοτομία, να επιτρέψει νέους τρόπους εργασίας, να ενισχύσει άλλα συστήματα και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και να μεταμορφώσει επιχειρήσεις σε κάθε τομέα. Προς το παρόν δημιουργεί τόσο ενθουσιασμό όσο και αβεβαιότητα στις διοικήσεις των οργανισμών. Η έκθεσή μας υπογραμμίζει την τρέχουσα έμφαση στην αποδοτικότητα και τη μείωση του κόστους κατά την υιοθέτηση του Gen AI, τονίζοντας την ανάγκη να στραφούμε προς την καινοτομία και την ανάπτυξη. Ρίχνει επίσης φως σε κρίσιμα κενά όπως το ταλέντο, την επανεκπαίδευση, τη διοίκηση και την ετοιμότητα για κινδύνους, προτρέποντας τους οργανισμούς να ενισχύσουν τα θεμέλιά τους. Οι ηγεσίες των οργανισμών, όπως προκύπτει, εκφράζουν συλλογικά την επιθυμία για αυξημένο κανονιστικό πλαίσιο και παγκόσμια συνεργασία για μια ασφαλή πλοήγηση στο δυναμικό τοπίο του Gen AI».